Acc 4 Bạc 3 - Khung Bạc - 73 tướng - 250k Tháng 4 18 2016

Điểm nổi bật: Nhiều tướng (73 tướng), 4 ngọc nhiều, có 1 số skin đẹp
Bậc: Bạc 3 - Khung Bạc

Tướng: 73 tướng
Skin: 
Miss Fortune đường phố

Đại đao phantheon
Hecarim kị kĩ máu
Amumu hiệp sĩ
Riot Girl Tristana
Vua Rammus.

Bảng ngọc: 4 bảng
Giá: 250k